Voorwaarden Backup Online

Voorwaarden Backup Online

1 Algemeen

Als u gebruik maakt van de diensten van ComputerZorg gaat u akkoord met de onderstaande voorwaarden backup online. ComputerZorg is een handelsnaam van Common Ground welke staat ingeschreven bij de KVK te Rotterdam onder nummer 18059101 (hierna genoemd: ComputerZorg). ComputerZorg kan op elk moment de onderstaande voorwaarden backup online met of zonder berichtgeving aanpassen. De nieuwste versie, inclusief datum laatste wijziging, van de algemene voorwaarden vindt u op: www.ComputerZorg.nl

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst met ComputerZorg, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Afwijkingen en/of aanvullingen op deze voorwaarden backup online zijn slechts van kracht, mits en voor zover schriftelijk zijn overeengekomen. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van contractpartijen worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Het niet naleven van deze algemene voorwaarden resulteert in directe afsluiting van het ComputerZorg account.

2 Reseller Livedrive™

1.      ComputerZorg is reseller van Livedrive (www.livedrive.com). Dit betekent dat ComputerZorg als intermediair fungeert voor de diensten van Livedrive. Daarnaast biedt ComputerZorg gebruikers ondersteuning bij de door ComputerZorg aangeboden diensten.
2.      Gebruiksvoorwaarden van Livedrive. Voor het gebruik van Livedrive producten geldt primair de gebruiksovereenkomst van Livedrive. Deze staan op de site van Livedrive (https://www.livedrive.com/terms-of-use).
3.      ComputerZorg is niet aansprakelijk voor eventuele schade, voortvloeiend uit het falen of staken van de diensten zoals die door Livedrive worden geboden. ComputerZorg is niet aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit het niet nakomen van afspraken door Livedrive. ComputerZorg zal in geval van calamiteiten of onenigheid er alles aan te doen om als reseller van de Livedrive, te bemiddelen met als doel de continuïteit van Livedrive diensten te laten voortbestaan.
4.      In het geval dat Livedrive haar diensten staakt of haar verplichtingen niet meer kan nakomen, verplicht ComputerZorg zich om haar klanten de kosten voor de dienst te restitueren voor het tijdsdeel van de periode waarvoor de klant heeft betaald, maar geen diensten meer ontvangen heeft.

3 Gebruikers voorwaarden backup online

1.      Iedereen die gebruik maakt van de diensten van ComputerZorg wordt een gebruiker genoemd
2.      Een gebruiker dient minimaal 18 jaar of ouder te zijn.
3.      Een gebruiker dient een handelingsbevoegd (rechts-) persoon te zijn.
4.      Een gebruiker mag zich niet aanmelden door gebruik te maken van persoonlijke gegevens van derden of door gebruik van fictieve gegevens.
5.      Een gebruiker is ten allen tijde zelf aansprakelijk voor het geheimhouden van de gebruikersnaam en wachtwoord.
6.      De gebruiker is aansprakelijk voor alle data die geplaatst wordt onder de account (tevens voor andere gebruikers die gebruik maken van dezelfde account).
7.      Een gebruiker zal, zonder uitdrukkelijke toestemming van ComputerZorg, (geen delen van) ComputerZorg.nl kopiëren, dupliceren of verkopen.
8.      Een gebruiker zal geen pogingen ondernemen of medewerking verlenen aan activiteiten met als doel het beschadigen of benadelen van ComputerZorg en haar gebruikers.
9.      Een gebruiker zal ComputerZorg niet gebruiken voor illegale en/of criminele doeleinden.
10.  Een gebruiker dient zich te houden aan de Nederlandse wetgeving.

4 Betalings voorwaarden backup online

1.      De gebruiker betaalt vooraf per maand of jaar per automatische incasso.
2.      Alle genoemde prijzen voor consumenten zijn inclusief 21% B.T.W..
3.      Indien de automatische incasso wordt gestorneerd of als een betaling niet op tijd voldaan is, wordt het ComputerZorg account tijdelijk afgesloten. Zodra het verschuldigde bedrag betaald is, zal het account weer geactiveerd worden. Er kunnen door ComputerZorg administratiekosten in rekening gebracht worden.
4.      Het account wordt maximaal één maand geblokkeerd. Indien na een maand er nog geen volledige betaling van de verschuldigde bedragen heeft plaatsgevonden wordt het account definitief stopgezet en wordt de nog aanwezige data verwijderd.
5.      Een gebruiker is ten allen tijde zelf verantwoordelijk voor veiligstellen van haar bestanden en ComputerZorg aanvaart geen enkele aansprakelijkheid in deze.
6.      Indien een gebruiker in gebreke blijft met de tijdige betaling, is deze van rechtswege in verzuim. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten, de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus inbegrepen, zijn voor rekening van de gebruiker. De buitengerechtelijk incassokosten zijn conform de bij rechtspraak gehanteerde staffel kosten buitengerechtelijke incassokosten.

5 Aanpassen van diensten en prijzen

1.      ComputerZorg kan op elk moment, met of zonder berichtgeving, wijzigingen doorvoeren in haar dienstverlening.
2.      ComputerZorg kan elk moment besluiten prijswijzigingen door te voeren. Prijswijzigingen zullen minimaal één kalendermaand van tevoren per e-mail aangekondigd worden. Tevens zal dit vermeld worden op www.ComputerZorg.nl.
3.      ComputerZorg kan op elk moment, met of zonder berichtgeving, tijdelijk de dienst offline en/of stopzetten.
4.      Indien ComputerZorg besluit definitief haar dienstverlening stop te zetten, zal dit minimaal 3 kalendermaanden van tevoren per e-mail aangekondigd worden. Tevens zal dit vermeld worden op www.ComputerZorg.nl.
5.      U bent ten allen tijde, dus ook na opzegging door ComputerZorg, zelf verantwoordelijk voor het (tijdig) veiligstellen van uw data. ComputerZorg aanvaart geen enkele aansprakelijkheid in deze.

6 Opzeggen van het account

1.      Een account kan enkel worden opgezegd worden door degene die bevoegd is de account te gebruiken en die in deze hoedanigheid ook bij ComputerZorg bekend is.
2.      Een gebruiker kan op elk moment haar ComputerZorg account opzeggen. Dit kan door een mail te sturen naar klantenservice@computerzorg.nl. Binnen 48 uur stuurt ComputerZorg per e-mail een bevestiging van de opzegging.
3.      Het ComputerZorg account wordt 48 uur, na ontvangst van de opzegging, stopgezet en alle data op het account wordt definitief en onherstelbaar verwijderd.
4.      Er vind bij tussentijdse opzegging geen (gedeeltelijke) restitutie van reeds betaalde termijnen plaats.
5.      Een gebruiker is ten allen tijde, dus ook na opzegging, zelf verantwoordelijk voor veiligstellen van haar data. ComputerZorg aanvaart geen enkele aansprakelijkheid in deze.

7 Vertrouwelijkheid en eigendomsrechten

1.      ComputerZorg kan op geen enkele manier toegang krijgen tot de data geplaatst op het account.
2.      ComputerZorg zal nooit het eigendom claimen over de data geplaatst op uw account.
3.      Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ComputerZorg is het niet toegestaan materiaal van ComputerZorg te gebruiken voor privé of professioneel gebruik.

8 Aansprakelijkheid

1.      ComputerZorg aanvaart nimmer enige aansprakelijkheid voor het verlies van gegevens en/of data. De servers van Livedrive zijn zwaar beveiligd en Livedrive streeft ernaar de bestanden zo veilig mogelijk op te slaan, maar absolute zekerheid en garantie dat er nooit een bestand verloren gaat, kan Livedrive en/of ComputerZorg niet geven.
2.      Indien ComputerZorg aansprakelijk mocht zijn voor enige schade, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
3.      ComputerZorg kan uitsluitend aansprakelijk gehouden worden voor directe schade.
4.      ComputerZorg is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat ComputerZorg is uitgegaan van door u verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
5.      ComputerZorg is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen alle vormen van gevolgschade en het verlies van data.

9 Toepasselijk recht

1.      Op alle rechtsbetrekkingen waarbij ComputerZorg partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2.      Geschillen tussen ComputerZorg en u zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Rotterdam.

10 Einde

Vragen over de algemene voorwaarden backup online? Stuur een e-mail naar klantenservice@computerzorg.nl

Geef een reactie